ကျနော့်ဆီမှာ ဗေဒင်မေးဖို့ Appointment ( ရက်ချိန်း ) ယူချင်ပါသလား?


ဘယ်ကနေမေးချင်တာလဲဆိုတာ ရွေးချယ်ပေးပါ။


ဘာအကြောင်းအရာအတွက် မေးချင်ပါသလဲ?

AUD 150 ( ဩဇီဒေါ်လာ ၁၅၀ ) ယူပါတယ်။ Form ဖြည့်ပြီးတာနဲ့ 24 နာရီအတွင်း အကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်။
မေးချင်ပါသလား?

AUD 300 ( ဩဇီဒေါ်လာ ၃၀၀ ) ယူပါတယ်။ Form ဖြည့်ပြီးတာနဲ့ 24 နာရီအတွင်း အကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်။
မေးချင်ပါသလား?

AUD 350 ( ဩဇီဒေါ်လာ ၃၅၀ ) ယူပါတယ်။ Form ဖြည့်ပြီးတာနဲ့ 24 နာရီအတွင်း အကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်။
မေးချင်ပါသလား?

AUD 150 ( ဩဇီဒေါ်လာ ၁၅၀ ) ယူပါတယ်။ Form ဖြည့်ပြီးတာနဲ့ 24 နာရီအတွင်း အကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်။
မေးချင်ပါသလား?

AUD 250 ( ဩဇီဒေါ်လာ ၂၅၀ ) ယူပါတယ်။ Form ဖြည့်ပြီးတာနဲ့ 24 နာရီအတွင်း အကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်။
မေးချင်ပါသလား?

AUD 500 ( ဩဇီဒေါ်လာ ၅၀၀ ) ယူပါတယ်။ Form ဖြည့်ပြီးတာနဲ့ 24 နာရီအတွင်း အကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်။
မေးချင်ပါသလား?

AUD 500 ( ဩဇီဒေါ်လာ ၅၀၀ ) ယူပါတယ်။ Form ဖြည့်ပြီးတာနဲ့ 24 နာရီအတွင်း အကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်။
မေးချင်ပါသလား?

AUD 200 ( ဩဇီဒေါ်လာ ၂၀၀ ) ယူပါတယ်။ Form ဖြည့်ပြီးတာနဲ့ 24 နာရီအတွင်း အကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်။
မေးချင်ပါသလား?

ဘာအကြောင်းအရာအတွက် မေးချင်ပါသလဲ?

225000 Kyat ( နှစ်သိန်းနှစ်သောင်းငါးထောင်ကျပ် ) ယူပါတယ်။ မေးချင်ပါသလား?

450000 Kyat ( လေးသိန်းငါးသောင်းကျပ် ) ယူပါတယ်။ မေးချင်ပါသလား?

525000 Kyat ( ငါးသိန်းနှစ်သောင်းငါးထောင်ကျပ် ) ယူပါတယ်။ မေးချင်ပါသလား?

225000 Kyat ( နှစ်သိန်းနှစ်သောင်းငါးထောင်ကျပ် ) ယူပါတယ်။ မေးချင်ပါသလား?

375000 Kyat ( သုံးသိန်းခုနှစ်သောင်းငါးထောင်ကျပ် ) ယူပါတယ်။ မေးချင်ပါသလား?

750000 Kyat ( ခုနှစ်သိန်းငါးသောင်းကျပ် ) ယူပါတယ်။ မေးချင်ပါသလား?

750000 Kyat ( ခုနှစ်သိန်းငါးသောင်းကျပ် ) ယူပါတယ်။ မေးချင်ပါသလား?

300000 Kyat ( သုံးသိန်းကျပ် ) ယူပါတယ်။ မေးချင်ပါသလား?